Απαλλάσσονται από την Πρακτική Άσκηση οι καταρτιζόμενοι των Δ.ΙΕΚ , που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες πλήρους ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται.

1. Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 – Α΄ 75)
 3. Αντίγραφο του Λογαριασμού Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ ( αναλυτικά με τις περιόδους ανά μήνα και τον κωδ. ΚΑΔ και ειδικ. και τη σελίδα με τα ετήσια σύνολα Ημερών Ασφάλισης ανά πακέτο κάλυψης)
 4. Βεβαίωση Εργοδότη (με τα διαστήματα απασχόλησης και τη θέση εργασίας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη) .

   Μετά την Απόφαση του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ., τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

   2. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία- αυτοαπασχολούμενου (επιχείρηση στο όνομά τους με επαγγελματική δραστηριότητα συναφούς με την ειδικότητα τους στο ΙΕΚ) οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ. τα παρακάτω δικαιολογητικά :

   1. Αίτηση Απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση
   2. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 – Α΄ 75)
   3. Στοιχεία Μητρώου-Επιχείρησης (ΑΑΔΕ)
   4. Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης ( από τον Ασφαλιστικό Φορέα)

   Ο χρόνος ασφάλισης των 120 ημερομισθίων, υπολογίζεται με 25 ημερομίσθια ανά μήνα ασφάλισης- δραστηριότητας της επιχείρησης, εφόσον υπάρχει ενεργή οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

   3. Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα ΙΕΚ ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.