Ανακοίνωση για τις εγγραφές

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α’ Φάσης, πραγματοποιούνται από Δευτέρα 16/9/2019 μέχρι και την Παρασκευή 20/09/2019.

Οι επιτυχόντες όλων των ειδικοτήτων μπορούν να προσέρχονται για την εγγραφή τους στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου, από τις 13:30 μέχρι και τις 19:30, έχοντας μαζί τους εκτυπωμένη την αίτηση που υπέβαλαν ηλεκτρονικά καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Δ.ΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίουτους.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ,ΤΕΙ).

3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

   3α. Πολυτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

   3β. Τριτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

   3γ. Μονογονεϊκότητα: Αποδεικτικό αποκλειστικής μέριμνας εκ μέρους του γονέα

4. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

5. Ένσημα που αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα ΙΕΚ εγγραφήςτους.