Αγγελία πρακτικής άσκησης για την ειδικότητα ΤΕΠ

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ανακοινώνει μια (1) θέση πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα της Πληροφορικής με αντικείμενο “Τεχνική υποστήριξη δικτύου επιταχυνσιογράφων”
Ο/Η τελειόφοιτος/η με την καθοδήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Πληροφορικής θα ασχοληθεί με την τεχνική υποστήριξη του δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ.

Αρμοδιότητες:
• Η παρακολούθηση της λειτουργίας των οργάνων του δικτύου επιταχυνσιογράφων.
• Η αντιμετώπιση προβλημάτων στην λειτουργία τους
• Η συντήρηση και υποστήριξη του αποθετηρίου σεισμολογικών δεδομένων
Απαιτούμενα Προσόντα
• Τελειόφοιτος/η IEK στην ειδικότητα της Πληροφορικής
• Προηγούμενη γνώση στην χρήση λειτουργικών συστημάτων Linux
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Γνώση βασικών εννοιών σε θέματα δικτύων
Πρόσθετα προσόντα που θα εκτιμηθούν θετικά
• Εξοικείωση με τον προγραμματισμού φλοιού (unix shell scripting)
• Προηγούμενη ενασχόληση με την γλώσσα προγραμματισμού python
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
• Διάθεση για δουλειά και εκμάθηση νέων αντικειμένων
Τοποθεσία: Οδός Δασυλλίου, Ελαιώνες Πυλαίας, Θεσσαλονίκη (πρόσβαση με αυτοκίνητο ή με λεωφορείο, οδηγίες πρόσβασης στην ιστοσελίδα http://www.itsak.gr/contact/directions)
Επόπτης πρακτικής: Κυριακή Κωνσταντινίδου, kiriaki@itsak.gr ,2310-476081 (222)