ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Εφαρμογή του άρθρου 115 του 4842/2021 και του άρθρου 181 του ν.4972/2022)

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος εκπαιδευτικού έτους 2021-2022,

θα υποβάλλονται από τις 01/02/2023 έως και τις 14/02/2023,

στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα, στον σύνδεσμο

https://stegastiko.minedu.gov.gr

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29-08-2022 (Β΄4634) κοινή υπουργική απόφαση

«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.3220/2004 (Α΄15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι, ο έλεγχος Κριτηρίων τα δικαιολογητικά, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση, καθώς και οι ενδεχόμενες αιτήσεις επανεξέτασης, περιγράφονται αναλυτικά στον σύνδεσμο:

Εγκύκλιος για το Στεγαστικό Επίδομα