ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι καταρτιζόμενοι/ καταρτιζόμενες που επιθυμούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση

 την 1η Αυγούστου 2024,

την 15η Αυγούστου 2024 και

 την 1η Σεπτεμβρίου 2024,

πρέπει να καταθέσουν στη Σ.Α.Ε.Κ. (Τμήμα Πρακτικής Άσκησης) τον φάκελό τους με όλα τα απαραίτητα έγγραφα σωστά συμπληρωμένα   

                                 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024.

Το ωράριο της Σ.Α.Ε.Κ. για το κοινό θα είναι 10,00-14,00 (ΠΡΩΊ).