Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024 Πρόσληψης ΙΔΟΧ Προσωπικού 18 ατόμων (μερικής/πλήρης) για τους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

Ο Δήμαρχος Θέρμης σας καλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για  την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων ΙΔΟΧ (μερικής/πλήρης απασχόλησης), διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και των ΚΔΑΠ (α.π.42898/28-06-2024,ΑΔΑ:63ΘΦΩΡΣ-ΡΡΞ Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024,α.π.10425/28-06-2024 Εγκριτική του ΑΣΕΠ).

Η πρόσληψη θα γίνει στο πλαίσιο της Δράσης ” Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, περίοδος 2023-2024″.

Λήξη σύμβασης έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχιση της δράσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 03-07-2024 έως και 12-07-2024 (και ώρα λήξης 14:30 μεσημβρινή στην περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:

α) Αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο (με γνήσιο υπογραφής) ή

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Δ/νση :

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Ν. Θεσ/κης.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και:

α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με ειδική σήμανση ” 10-06-2021″ και

β) ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ με ειδική σήμανση “ 3-1-2024″

Πληροφορίες : 2313-300747

ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2024 (63ΘΦΩΡΣ-ΡΡΞ)

ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2024 (6ΩΧΝΩΡΣ-ΑΡΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10-06-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-Υ_3-1-2024

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΠΕ-ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕ-ΥΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 70ετους ηλικιας