Πληροφορίες Πρακτικής Άσκησης

Η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η ανωτέρω Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Δικαίωμα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το τελευταίο εξάμηνο θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. Συνεπώς, καταρτιζόμενοι που φοιτούν σε οποιοδήποτε εξάμηνο κατάρτισης δεν μπορούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητά τους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 – Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και έκδοση σχετικής απόφασης – έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή Πρακτική Άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δεν απαλλάσσονται από την Πρακτική Άσκηση.

Η Πρακτική Άσκηση ξεκινάει στις 1 ή 15 οποιοδήποτε μήνα. Σε περίπτωση αργίας ή Κυριακής ξεκινάει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά), οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου. Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον Πρακτικά Ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Όλες οι παραπάνω δαπάνες ορίζονται ως επιλέξιμες, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης και καταβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου.

 1. Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης
 2. Υπεύθυνη Δήλωση καταρτιζομένου
 3. Βεβαίωση εργοδότη (απαιτείται σφραγίδα και υπογραφή)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση εργοδότη (απαιτείται σφραγίδα και υπογραφή)
 5. Φ/Α αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 7. Βεβαίωση ΑΦΜ
 8. Βεβαίωση ΑΜΑ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα, ανεξάρτητα από το αν η Πρακτική Άσκηση είναι επιδοτούμενη ή όχι. Σε περίπτωση επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο Ατομικών Στοιχείων
 2. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (υποβάλλεται ηλεκτρονικά)
 3. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου (υποβάλλεται ηλεκτρονικά)

Ο καταρτιζόμενος αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, τα καταθέτει στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου το αργότερο μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. Επισημαίνουμε ότι οι βεβαιώσεις του ΑΦΜ., ΑΜΑ και ΑΜΚΑ θα πρέπει να εκδίδονται τους αρμόδιους φορείς.

Στη βεβαίωση εργοδότη,  ο εργοδότης θα πρέπει να συμπληρώσει τα αντικείμενα εργασίας με τα οποία θα ασχοληθεί ο ασκούμενος, τα οποία θα πρέπει να είναι συναφή με την ειδικότητά του. 

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό (για μη επιδοτούμενη ΠΑ) ή η Ειδική Σύμβαση (για επιδοτούμενη ΠΑ) συμπληρώνεται σε τρία (3) αντίτυπα και υπογράφεται από τον ασκούμενο και από τον εργοδότη. Στη συνέχεια τα τρία (3) αντίτυπα θεωρούνται από το ΔΙΕΚ και ο εργοδότης και ο ασκούμενος λαμβάνουν από ένα (1).

Μετά την υποβολή της αίτησης για έναρξη πρακτικής άσκησης και των σχετικών δικαιολογητικών, εκκρεμεί η Απόφαση της έγκρισης πρακτικής άσκησης και η παραλαβή του βιβλίου πρακτικής άσκησης από το ΔΙΕΚ.

 

Υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενων σε περίπτωση επιδοτούμενης ΠΑ

Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει:

 1. Να υπογράψει και να τηρεί την Ειδική Σύμβαση Πρακτικής άσκησης που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Η Σύμβαση Πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος. Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ – Κ5/97484/5/21).
 2. Να συμπληρώνει έγκαιρα τα έντυπα πρακτικής άσκησης
  1. Βιβλίο πρακτικής
   1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).
   2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Το Βιβλίο πρακτικής θα καταχωρείται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΠΣΔ (συμπληρώνεται μόνο για τις ημέρες που υπάρχει φυσική παρουσία και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας).
  2. Συμπλήρωση εντύπου «Ατομικά Στοιχεία Μαθητευομένου». Το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του πρακτικά ασκούμενου
   1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Συμπληρώνεται και υπογράφεται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος, τηρείται σε φυσικό αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και καταχωρείται ψηφιακά.
   2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Συμπληρώνονται αυτόματα στο ΠΣΔ με την πιστοποίηση του χρήστη από την ΑΑΔΕ.
  3. Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (όπως ανωτέρω)
 3. Να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως, που θα χρησιμοποιηθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για την καταβολή της επιδότησης. Ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό και πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό της κυριότητας του εν λόγω λογαριασμού.
 4. Να προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από το ΙΕΚ ή/και τον εργοδότη, εφόσον είναι απαραίτητο για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
 5. Να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του ΙΕΚ για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο ΠΣΔ
 6. Να συμπληρώσει στο ΠΣΔ το απογραφικό δελτίου εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ το οποίο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων.
 7. Να ενημερώνει έγκαιρα τους Υπευθύνους του ΙΕΚ σε περίπτωση που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη
 8. Να εργάζεται αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καθώς και στο «Ε3.5: ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» (εξαιρούμενων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που παραμένει κλειστός ο εργοδότης).
 9. Για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Πρακτικής άσκησης στον εργοδότη και την τοποθέτησή του σε άλλο εργοδότη, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος.
 10. Να συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, θα υπάρξει διασταύρωση της μη συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται από τους Δικαιούχους των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ112 και ΕΔΒΜ139 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 ή/και βάσει των απογραφικών δελτίων (υποβληθέν δελτίο Εισόδου με ή χωρίς υποβληθέν δελτίο Εξόδου) σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ

Επισήμανση: Η πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης και τον έλεγχο και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων αποτελεί η συμπλήρωση/υποβολή από τους πρακτικά ασκούμενος στο ΠΣΔ των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.

Ο εργοδότης οφείλει:

 1. Να τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την υπ. αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3938) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», την υπ. αριθ. 359893/20-09-21 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», τον «Κανονισμό λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ Β’ 1807) με τις τροποποιήσεις και όπως αυτά ισχύουν.
 2. Να συνάψει «Σύμβαση Πρακτικής άσκησης» μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας». Η Σύμβαση Πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος.
 3. Να ορίσει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου του ΙΕΚ
 4. Να συμπληρώνει και να υπογράφει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζόμενου το οποίο σε περίπτωση μη επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης είναι έντυπο. Σε περίπτωση επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης:
  1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).
  2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Το Βιβλίο πρακτικής θα καταχωρείται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΠΣΔ (συμπληρώνεται μόνο για τις ημέρες που υπάρχει φυσική παρουσία και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας).
 5. Να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών πρακτικής άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο και να αποστείλει αντίγραφο του έντυπου από το ΕΡΓΑΝΗ, στο ΙΕΚ κατά την έναρξη και λήξη της σύμβασης.
  • Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου
 6. Να καταβάλλει τις προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά) για τον κλάδο του ατυχήματος στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικά ο καταρτιζόμενος καθόλη τη διάρκεια της ΠΑ. Από τον 10/2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφ. κλάσης είναι 40,45 € (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 32/08).

  Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης, εκτός αν αποδεδειγμένα μεσολάβησε ασθένεια ή γενικότερα ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης, οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Α.Κ και οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας του Φορέα

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη του καταρτιζομένου (άμεσα ή έμμεσα) για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος, ο εργοδότης καταβάλλει επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45%, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης

 7. Να αποστέλλει έγκαιρα και έγκυρα τα στοιχεία που ζητούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης ή το ΙΕΚ, καθώς και να ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πρακτική άσκηση.
 1. Να τηρεί αρχείο της Πράξης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα κάθε πρακτικά ασκούμενου. Το αρχείο περιέχει συγκεκριμένα:
  1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.
  2. Έντυπα «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ» από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη και λήξη της σύμβασης.
  3. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εφαρμογή της σύμβασης της πρακτικής άσκησης.
 2. Να διακόπτει τη σύμβαση εργασίας όταν ενημερώνεται γι’ αυτό από τον Διευθυντή του ΙΕΚ
 3. Να απασχολεί τον πρακτικά ασκούμενο αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καθώς και στο «Ε3.5: ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» (εξαιρούμενων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που παραμένει κλειστός ο εργοδότης).
 4. Να αναρτήσει τις αφίσες και τα φυλλάδια προβολής και δημοσιότητας της Πράξης που αποστέλλονται, σε εμφανές σημείο στο χώρο τους
 • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά κάθε 1 ή 15 του μήνα.
 • Το  ωράριο  Πρακτικής  Άσκησης  καθορίζεται  στις  τέσσερις (4)  έως  οκτώ  (8)  ώρες  ημερησίως, πρωί  ή  απόγευμα,  ποτέ  όμως  νύχτα (5  ημέρες  εβδομαδιαίως). 
 • Οι ασκούμενοι  δεν  πρέπει  να  απασχολούνται  την  Κυριακή  και  τις  επίσημες  αργίες.
 • Αν επιλεγεί 4ωρη πρακτική άσκηση, τότε η συνολική διάρκεια ανέρχεται σε περίπου δώδεκα (12) μήνες.
 • Αν επιλεγεί 8ωρη πρακτική άσκηση, τότε η συνολική διάρκεια ανέρχεται σε περίπου έξι (6) μήνες.
 • Οι ασκούμενοι/ες μπορούν να απουσιάσουν για σοβαρούς λόγους μέχρι 15 ημέρες, οι οποίες πρέπει να αναπληρωθούν.
 • Η Πρακτική Άσκηση ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των 960 ωρών.

Έντυπα και δικαιολογητικά για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης

 • Συμπληρωμένο Βιβλίο πρακτικής όπου πρέπει να υπάρχει:
  • Σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία και μηνιαία έκθεση (στα σημεία που αναγράφεται Ο φορέας απασχόλησης)
  • Υπογραφή και ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου/ης σε κάθε εβδομαδιαία και μηνιαία έκθεση. 
 • Βεβαίωση παρουσίας εργοδότη, όπου θα αναγράφεται το σύνολο των ωρών που πραγματοποιήθηκαν, με σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη. 

Έντυπα και δικαιολογητικά για τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης

 • Αίτηση Διακοπής. (Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον/ην ασκούμενο/η)
 • Βεβαίωση Παρουσίας σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησε ο/η καταρτιζόμενος/η και την ημερομηνία διακοπής της πρακτικής άσκησης.
 • Συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής με σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία και μηνιαία έκθεση. 
εγκυκλιος πρακτικης ασκησησ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΝΗ

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4554

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

 (ΦΕΚ 130/18.7.2018)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 10

 1. O εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.
 2. Ο συνολικός αριθμός των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114), της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινών υπουργικών αποφάσεων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση τα σαράντα (40) άτομα.
 3. Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος είναι το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και τις κείμενες διατάξεις περί αδήλωτης εργασίας.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 4.