Ο απόφοιτος της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα, πάντα σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματος, τις εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση, επισκευή και την συντήρηση ιατρικών οργάνων στον τομέα των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Ειδικότερα, είναι ικανός να :

 • Συμμετέχει στην κατασκευή ιατρικών οργάνων
 • Συναρμολογεί ιατρικά όργανα
 • Εγκαθιστά ιατρικά όργανα διαφόρων τύπων, συνδέει ή να αποσυνδέει συσκευές
 • Θέτει σε ετοιμότητα λειτουργίας διάφορα ιατρικά όργανα και εργαλεία
 • Ελέγχει τα ιατρικά όργανα για την ορθή λειτουργία τους
 • Επισκευάζει και συντηρεί ιατρικά όργανα

 

Μπορεί να απασχοληθεί:

 • Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, θεραπευτικά κέντρα και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας όπου βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν ιατρικά όργανα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς Δημοσίου (ιατρικού κλάδου, κλπ.)
 • Σε μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή εργοστάσια παραγωγής ιατρικών οργάνων.
 • Σε εμπορικές αντιπροσωπείες και καταστήματα πώλησης ιατρικών οργάνων.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος.

Τα επαγγελματικά καθήκοντα  που ασκεί, αυτόνομα ή σε συνεργασία με επαγγελματίες ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων (π.χ Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων ΤΕ) είναι:

 • Συμμετέχει σε διαδικασίες παραγωγής πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων.
 • Συντηρεί προληπτικά, επισκευάζει και κάνει ποιοτικό έλεγχο ιατρικών οργάνων, συστημάτων και λεπτομηχανισμών.
 • Ανακατασκευάζει ιατρικών οργάνων, συστημάτων και λεπτομηχανισμών.
 • Εξασφαλίζει την ετοιμότητα χρήσης συσκευών και οργάνων στο νοσοκομείο, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες (π.χ. ιατροί, ακτινοφυσικοί, βιοχημικοί, κλπ.)
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) είναι σε θέση να:

 • χρησιμοποιούν εφαρμγογές προγραμματισμού, παρακολούθησης και εκτέλεσης προγραμμάτων και μηχανογραφημένων συστημάτων διαχείρισης και αποθήκευσης προϊόντων
 • συμμετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και στην εφοδιαστική διαχείριση
 • κάνουν χρήση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και τωντεχνικών που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές (τελωνεία, φόροι, δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων
 • γνωρίζουν αστικό και εργατικό δίκαιο, τις διεθνείς  ρυθμίσεις των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών
 • αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας σε ορολογία στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα

Χρήση Η/Υ

Αγγλικά

Οργάνωση & Διοίκηση επιχειρήσεων

Στατιστική Ι & ΙΙ

Εισαγωγή στην έννοια “Logistics” επιχείρησης

Εφαρμοσμένα ανώτερα μαθηματικά

Αστικό Δίκαιο

Διαχείριση αποθεμάτων

Χρήση Η/Υ

Αγγλικά

Στατιστική Ι & ΙΙ

Οργάνωση & Διοίκηση μεταφορών

Οργάνωση & Διοίκηση αποθηκών

Εμπορικό Δίκαιο

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Marketing & πωλήσεις υπηρεσιών Logistics

Τεχνική επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα

Αγγλικά

Διοίκηση προμηθειών

Φυσική διανομή προϊόντων

Διοίκηση συμβάσεων – Συμβάσεις υπηρεσιών Logistics

Ειδικά θέματα Logistics

Πληροφοριακά συστήματα Logistics

Οργάνωση & Διοίκηση 3PL-4PL

Αγγλικά

Εργατικό Δίκαιο

Εμπορολογιστικές εφαρμογές

Logistics Integraton Supply Chain Management

Πρακτική άσκηση